Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10001
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trường Đại học Cần Thơ
Authors: Lê, Bình Minh
Nguyễn, Thị Thúy Hằng Em
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên Đại học Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động mua sắm trực tuyến.
Description: 110 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10001
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.