Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10005
Title: Thực trạng mai một tiếng La Chí của người La Chí ở xã bản Díu, huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang từ góc nhìn Ngôn ngữ học xã hội
Authors: Dương, Thu Hằng
Nguyễn, Thu Quỳnh
Keywords: Ngôn ngữ La Chí
Người La Chí
Xí Mần
Hà Giang
Ngôn ngữ học xã hội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 1 .- Tr.51-61
Abstract: Bài viết nêu thực trạng mai một của tiếng La Chí ở xã Bản Díu, tỉnh Hà Giang qua các cứ liệu cụ thể từ kết quả điền dã ngôn ngữ học xã hội tại địa phương này vào tháng 3 năm 2018.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10005
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.