Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10018
Title: Phân tích quy trình xác định và thủ tục đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Diệu
Bùi, Thụy Mai Vy
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thu thập thông tin về thực trạng quy trình xác định rủi ro kiểm toán và thủ tục đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, từ đó nhận ra được những ưu điểm cũng như tồn tại của quy trình và đề xuất các biện pháp để hoàn chỉnh quy trình xác định và thủ tục đánh giá rủi ro kiểm toán tại đơn vị.
Description: 109 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10018
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.