Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10020
Title: Nghiên cứu cách ứng phó rủi ro từ biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của nông hộ ở vùng sinh thái Tây Sông Hậu
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Lê, Huỳnh Anh Thư
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu thực trạng rủi ro và ứng phó rủi ro của nông hộ ở vùng sinh thái Tây sông Hậu. Phân tích tác động chiến lược ứng phó rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ ở vùng sinh thái Tây sông Hậu. Phân tích sự khác biệt về thu nhập trong sản xuất nông nghiệp giữa hộ lựa chọn ứng phó rủi ro và hộ lựa chọn không ứng phó rủi ro. Đề xuất kiến nghị để nâng cao khả năng ứng phó rủi ro trong sản xuất nông nghiệp từ đó nâng cao thu nhập của nông hộ.
Description: 53 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10020
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
851.58 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.