Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10034
Title: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C chi nhánh Cần Thơ
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Lê, Thanh Thủy
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Cần Thơ. Từ đó, góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục này, gia tăng độ tin cậy của cuộc kiểm toán đối với khoản mục này khi kiểm toán tại công ty khách hàng.
Description: 184 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10034
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.