Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10036
Title: Đánh giá các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán tại công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Lê, Tín
Văn, Thị Ngọc Trân
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán tại đơn vị.
Description: 99 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10036
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.