Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10043
Title: Nguyên tắc xây dựng và áp dụng án lệ kinh nghiệm một số nước và những gợi mở cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Phương
Lại, Thị Phương Thảo
Keywords: Nguyên tắc xây dựng
Án lệ
Kinh nghiệm
Việt Nam
Nguyên tắc áp dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 12 .- Tr.15-19
Abstract: Việt Nam đã có sự thừa nhận án lệ là một loại nguồn của pháp luật vì vậy vấn đề quan trọng là phải xác định nguyên tắc xây dựng án lệ và áp dụng án lệ như thế nào trong quá trình thực hiện pháp luật, những nội dung cụ thể được đề cập trong bài viết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10043
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.