Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10066
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro liên kết sản xuất lúa của nông hộ trong mô hình cánh đồng lớn tại huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Yến Vy
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro liên kết sản xuất lúa trong mô hình CĐL trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiếu rủi ro liên kết, cải thiện việc thực thi hợp đồng giữa nông hộ và doanh nghiệp.
Description: 72 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10066
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.