Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10084
Title: Nghiên cứu cách ứng phó rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của nông hộ tại các tỉnh ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Nguyễn, Lê Chí Hào
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: -Mô tả thực trạng rủi ro và chiến lược ứng phó rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của nông hộ. Phân tích tác động của các chiến lược ứng phó rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập trong sản xuất nông nghiệp của nông hộ. Phân tích sự khác biệt về thu nhập trong sản xuất nông nghiệp giữa nông hộ lựa chọn ứng phó rủi ro và nông hộ không lựa chọn ứng phó rủi ro tại tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng và Kiên Giang. Đề xuất kiến nghị định hướng nhằm nâng cao khả năng ứng phó rủi ro và nâng cao thu nhập cho nông hộ tại tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng và Kiên Giang
Description: 61 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10084
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.