Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10094
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch Thành phố Cần Thơ của khách du lịch nội địa
Authors: Nguyễn, Phú Son
Nguyễn, Trúc Quỳnh
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tổng quan lý thuyết về du lịch, khách du lịch, hành vi tiêu dùng du lịch và ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách. Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch thành phố Cần Thơ của khách du lịch nội địa. Đo lường và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch thành phố Cần Thơ của khách du lịch nội địa. Đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch nội địa quay lại điểm đến du lịch thành phố Cần Thơ.
Description: 91 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10094
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.