Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10107
Title: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Khánh Dung
Huỳnh, Phương Thảo
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ- TP HCM đang áp dụng tại Công ty khách hàng. Từ việc đánh giá đó đề tài đưa ra nhận xét và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy trình kiểm toán khoản mục HTK trong kiểm toán báo cáo tài chính.
Description: 106 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10107
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.