Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10114
Title: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán Việt Úc
Authors: Nguyễn, Hồng Thoa
Nguyễn, Thị Hồng Đoan
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc. Từ đó đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện quy trình trên
Description: 88 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10114
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.