Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10115
Title: Tác động của định hướng sáng nghiệp đối với thành quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Một nghiên cứu ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thành Long
Lê, Nguyễn Hậu
Keywords: Tác động
Định hướng sáng nghiệp
Thành quả hoạt động
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chấp nhận rủi ro
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 01 .- Tr.05-20
Abstract: Định hướng sáng nghiệp (Entrepreneurial Orientation) là nguồn lực tổ chức quan trọng giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa cạnh tranh để tồn tại và phát triển trong môi trường luôn biến động như hiện nay. Nghiên cứu nhằm xác định tác động cụ thể từ ba thành phần của định hướng sáng nghiệp (chủ động, đổi mới và chấp nhận rủi ro) đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam – một quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi vốn chưa được quan tâm nhiều trong các nghiên cứu trước đây. Kết quả phân tích PLS-SEM dựa trên dữ liệu từ 198 doanh nghiệp vừa và nhỏ cho thấy Chủ động và Chấp nhận rủi ro có tác động tích cực đến Thành quả hoạt động. Hơn nữa các mối quan hệ này chịu sự điều tiết của các biến động thị trường. Ngoài ra, không như kỳ vọng. Đổi mới không có vai trò ảnh hưởng trong việc tạo dựng thành quả hoạt động của doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10115
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_792.92 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.132.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.