Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10115
Nhan đề: Tác động của định hướng sáng nghiệp đối với thành quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Một nghiên cứu ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thành Long
Lê, Nguyễn Hậu
Từ khoá: Tác động
Định hướng sáng nghiệp
Thành quả hoạt động
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chấp nhận rủi ro
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 01 .- Tr.05-20
Tóm tắt: Định hướng sáng nghiệp (Entrepreneurial Orientation) là nguồn lực tổ chức quan trọng giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa cạnh tranh để tồn tại và phát triển trong môi trường luôn biến động như hiện nay. Nghiên cứu nhằm xác định tác động cụ thể từ ba thành phần của định hướng sáng nghiệp (chủ động, đổi mới và chấp nhận rủi ro) đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam – một quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi vốn chưa được quan tâm nhiều trong các nghiên cứu trước đây. Kết quả phân tích PLS-SEM dựa trên dữ liệu từ 198 doanh nghiệp vừa và nhỏ cho thấy Chủ động và Chấp nhận rủi ro có tác động tích cực đến Thành quả hoạt động. Hơn nữa các mối quan hệ này chịu sự điều tiết của các biến động thị trường. Ngoài ra, không như kỳ vọng. Đổi mới không có vai trò ảnh hưởng trong việc tạo dựng thành quả hoạt động của doanh nghiệp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10115
ISSN: 2615-9104
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_792.92 kBAdobe PDFXem
Your IP: 44.210.132.31


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.