Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10122
Title: Ảnh hưởng của biến động giá bán lúa đến thu nhập của nông hộ ở huyện Châu Phú tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Trân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ước lượng ảnh hưởng của biến động giá bán lúa đến thu nhập của nông hộ ở huyện Châu Phú – tỉnh An Giang nhằm đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập cho nông hộ bằng cách ổn định giá bán lúa.
Description: 62 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10122
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.