Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10151
Title: Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả của phép biện chứng duy vật vào việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở ST hiện nay
Authors: Trần, Thị Tuyết Hà
Nguyễn, Thị Trân
Keywords: Triết học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn nghiên cứu đề tài vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết – kết quả của phép biện chứng duy vật vào việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở Sóc răng hiện nay. Luận văn gồm 3 chương và 6 tiết. hương 1: lý luận chung về cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả của phép biện chứng duy vật và vài nét về đặt điểm tình hình kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến vấn đề ô nhiễm môi trường ở Sóc răng hiện nay, thứ nhất lý luận chung về cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả của phép biện chứng duy vật, thứ hai, vài nét về đặt điểm tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng đến vấn đề ô nhiễm môi trường ở Sóc răng hiện nay. Chương 2: thực trạng việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở Sóc răng thời gian qua, Những thành tựu và nguyên nhân của thành tựu trong giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở Sóc răng thời gian qua, Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong giải quyết vấn ô nhiễm môi trường ở Sóc răng thời gian qua. hương 3: phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả của phép biện chứng duy vật vào việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở sóc trăng thời gian tới, một là phương hướng chung, hai là những giải pháp chủ yếu.
Description: 56 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10151
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.