Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10154
Nhan đề: Ảnh hưởng nhân sinh quan của Triết học phật giáo đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay
Tác giả: Lê, Ngọc Triết
Trần, Thị Huỳnh Như
Từ khoá: Triết học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nhân sinh quan Phật Giáo ảnh hưởng vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam, luôn chứa đựng tính nhân văn sâu sắc, khơi dậy và phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, cảm hóa và hướng con người đến niềm tin chân chính thông qua nội dung nhân sinh quan triết học Phật giáo như: tư tưởng luân hồi, nhân quả, nghiệp báo, tứ diệu đế,.. Song, do quá trình hội nhập và phát triển đất nước con người đang đứng trước nguy cơ suy thoái về mặt đạo đức, vì thế việc giáo dục đạo đức, đặc biệt là giáo dục đạo đức cho giới trẻ mà cụ thể hơn là sinh viên, vô cùng cấp thiết và quan trọng. Để thực hiện được mục tiêu, phát huy giá trị tích cực của nhân sinh quan triết học Phật giáo trong việc giáo đục đạo đức cho sinh viên hiện nay. Tác giả làm rõ cơ sở lý luận nhân sinh quan triết học Phật Giáo, thực trạng việc ảnh hưởng nhân sinh quan triết học Phật Giáo. Đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm phát huy giá trị tích cực trong việc ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo đối với việc giáo dục cho sinh viên hiện nay.
Mô tả: 64 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10154
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.