Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10158
Title: Kế thừa quan niệm "người thầy" của Khổng Tử vào việc phát triển đội ngũ nhà giáo ở huyện Cờ đỏ, TPCT hiện nay
Authors: Trần, Thị Tuyết Hà
Trương, Bảo Trúc
Keywords: Triết học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đội ngũ giáo viên là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đến việc thành công của quá trình đổi mới Giáo dục. Giáo viên được coi như yếu tố then chốt của cải cách, đổi mới Giáo dục. Vì thế, vấn đề nghiên cứu phát triển trình độ, năng lực cho đội ngũ giáo viên được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. Với những ảnh hưởng sâu sắc, tác động tích cực đến Giáo dục Việt Nam, tư tưởng “Người thầy” của Khổng Tử trở thành đề tài nghiên cứu thiết thực trong sự nghiệp phát triển Giáo dục. Đội ngũ nhà giáo huyện Cờ Đỏ hiện nay đã và đang đạt được những thành tựu vượt bậc, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Giáo dục Thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, đội ngũ nhà giáo vẫn còn nhiều mặt hạn chế, bất cập cần có những điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu đổi mới của Giáo dục trong và ngoài nước. Chính về thế, việc kế thừa quan niệm “Người thầy” của Khổng Tử vào việc phát triển đội ngũ nhà giáo ở huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ hiện nay là một hướng đi đúng đắn và thiết thực.
Description: 77 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10158
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.