Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/101694
Title: Vững bước đi theo Chủ nghĩa Mác-Lênin là sự lựa chọn đúng đắn, tất yếu của Đảng và dân tộc Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Kiều, Hưng
Keywords: Chủ nghĩa Mác - Lênin
Đảng Cộng sản Việt Nam
Lựa chọn tất yếu của Đảng và dân tộc
Nền tảng tư tưởng
Issue Date: 2024
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 367+368 .- Tr.40-45
Abstract: Chủ nghĩa Mác - Lênin mãi luôn là thành tựu vĩ đại trong sự phát triển của tư duy và trí tuệ loài người về lý luận phát triển xã hội. Lý luận của học thuyết này được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo vào điều kiện thực tiễn cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam tiến lên hiện thực hóa khát vọng hùng cường. Bài viết khẳng định sự lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lênin của Đảng và dân tộc Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn; đồng thời, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin trong sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/101694
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.23 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.