Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10207
Title: NGHIÊN CỨU DUNG DỊCH DINH DƯỠNG THÍCH HỢP BẢO QUẢN HOA HỒNG (Rosa sp.) CẮT CÀNH
Authors: TS. TRẦN ; TS. NGUYỄN, THANH MẾN ; VĂN ÂY
Lê, Thị Diễm Hương
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu dung dịch thích hợp bảo quản hoa hồng (Rosa sp.) cắt cành” nhằm xác định được các thành phần bổ sung trong dung dịch dinh dưỡng có ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian cắm bình của hoa hồng cắt cành sau thu hoạch. Đề tài nghiên cứu gồm 3 thí nghiệm: (1) Ảnh hưởng của việc bổ sung đường sucrose, bạc nitrate (AgNO3), acid citric, BA và sự kết hợp với Thiamin (B1) đến thời gian bảo quản hoa hồng cắt cành; (2) Khảo sát sự ảnh hưởng của đường sucrose, Thyamin (B1) kết hợp với BA đến chất lượng và thời gian cắm bình của hoa hồng cắt cành; (3) Khảo sát sự ảnh hưởng của đường sucrose kết hợp với Silver Thiosunphate (STS) đến chất lượng và thời gian cắm bình của hoa hồng cắt cành. Các thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên 1 nhân tố với 10 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức. Kết quả thí nghiệm cho thấy, những cành hoa ở nghiệm thức có bổ sung 3% đường + 2 ppm B1 + 3 ppm BA và hỗn hợp dung dịch nồng độ 3% đường + 7,5 ppm STS được đánh giá là thích hợp nhất với hoa hồng cắt cành, hoa vẫn giữ được độ tươi tốt hơn 8 ngày sau khi bảo quản.
Description: 52tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10207
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.