Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10217
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất lúa của nông hộ theo mô hình cánh đồng mẫu lớn ở Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Lê, Văn Dễ
Nguyễn, Hoàng Giang
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp DEA (Data Envelopment Annalysis) để phân tích mức độ tối ưu về mặt kỹ thuật, bên cạnh đó sử dụng mô hình hồi quy Tobit để ước lượng mức độ ảnh hưởng các yếu tố đến hiệu quả sản xuất của hộ sản xuất lúa. Dựa trên số liệu sơ cấp được thu thập từ 180 hộ trồng lúa tại 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ. Kết quả phân tích cho thấy, phần lớn nông hộ đạt được thu nhập khá cao trong hoạt động trồng lúa. Trong đó, vụ Đông Xuân có chi phí thấp nhất và mang lại lợi nhuận cao nhất, kế đến là vụ Hè Thu có chi phí cao hơn và lợi nhuận thấp hơn. Nông hộ CĐML có chi phí sản xuất thấp, được hỗ trợ về mặt kỹ thuật, các yếu tố đầu vào (phân bón, thuốc BVTV, giống) và được đảm bảo bao tiêu sản phẩm. Các chỉ số như: doanh thu/chi phí, lợi nhuận/chi phí, lợi nhuận/doanh thu, qua hai vụ Đông Xuân và Hè Thu ở mức cao. Trong đó, vụ Đông Xuân là vụ có hiệu quả cao hơn. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề xuất nông hộ nên sử dụng các yếu tố đầu vào phù hợp để đạt hiệu quả. Nông hộ nên tích cực tham gia các tổ chức hội đoàn thể tại địa phương, đặc biệt là hội nông dân, tổ hợp tác. Bên cạnh nông hộ cũng chủ động tích cực học tập và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả.
Description: 70tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10217
ISSN: B1510604
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.