Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10220
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất cam sành của nông hộ tại Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Authors: Lê, Văn Dễ
Võ, Thị Kim Loan
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật trong hoạt động sản xuất cam sành của nông hộ tại thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang, nhằm có cơ sở tìm ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả kỹ thuật, góp phần nâng cao thu nhập từ hoạt động cam sành cho các nông hộ. Nghiên cứu dựa trên số liệu phỏng vấn trực tiếp 60 hộ sản xuất cam sành tại sử dụng phương pháp ước lượng phi tham số, cụ thể với phương pháp phân tích mang bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis - DEA). Bên cạnh, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi qui đa biến với mô hình Tobit để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật và thực hiện trên chương trình Stata Kết quả cho thấy hiệu quả kỹ thuật là TE = 0,73. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất cam sành của các nông hộ tại địa bàn nghiên cứu là: diện tích sản xuất, kinh nghiệm sản xuất, độ tuổi của cây và các yếu tố không ảnh hưởng là vay vốn , ngày công lao động gia đình. Đề tài đã đề ra giải pháp là nông hộ cần tăng diện tích sản xuất, loại bỏ cây cam sành quá lâu năm không còn mang lại năng suất cao, sử dụng hợp lý các lượng đầu vào,các nông hộ cần tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã học hỏi thêm kinh nghiệm sản xuất để nâng cao kiến thức và tìm hiểu thông tin về thị trường tiêu thụ nắm bắt được giá và như cầu để tránh bị thương lái ép giá nhằm nâng cao hiệu quả.
Description: 51tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10220
ISSN: B1510612
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.