Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10222
Title: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn Rồng Việt
Authors: Nguyễn, Tấn Tài
Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng của công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt áp dụng cho hai công ty khách hàng là: Công ty TNHH Công Nghệ Tân Tiến và Công Ty Cổ Phần Sách - Thiết Bị Trường Học Hoàng Anh.Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng của công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt thông qua quy trình kiểm toán thực hiện tại hai công ty khách hàng và đánh giá với Chuẩn mực Kiểm toán. Đề xuất một số giải pháp nhằm giúp công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt hoàn thiện hơn quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng.
Description: 153 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10222
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.