Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102242
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồ Xuân Lành tỉnh Bạc LIêu
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Liễu
Nguyễn, Thị Cẩm Tú
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2024
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích hiệu quả kinh doanh trên cơ sở số liệu của Công ty TNHH MTV Hồ Xuân Lành. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty trong thời gian tới.
Description: 151 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102242
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.65 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.