Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102265
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của người lao động khi làm việc tại nhà trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Authors: Nguyễn, Phương Lan
Nguyễn, Thanh Lâm
Nguyễn, Thị Ngọc Duyên
Keywords: Hiệu suất công việc
Sự cân bằng giữa công việc và gia đình
Khả năng lãnh đạo
Làm việc tại nhà
Giới tính của nhân viên
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 198 .- Tr.38-48
Abstract: Nghiên cứu này xác định các yếu tố tác động đến hiệu suất công việc (HSCV) của người lao động khi làm việc tại nhà trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM). Trên cơ sở lý luận và các nghiên cứu trước đây, bài viết đề xuất sáu yếu tố ảnh hưởng đến HSCV của người lao động khi làm việc tại nhà, đó là: (i) Sự cân bằng giữa công việc và gia đình; (ii) Khả năng lãnh đạo; (iii) Làm việc tại nhà; (iv) Giới tính của nhân viên; (v) Mối quan tâm về đại dịch Covid-19; (vi) Cơ sở vật chất. Kết quả nghiên cứu HSCV của người lao động phù hợp với đặc điểm và tình hình hoạt động ở khu vực Tp. HCM cho thấy chỉ có yếu tố làm việc tại nhà ảnh hưởng đến HSCV. Từ kết quả nghiên cứu này, bài viết đưa ra hàm ý quản trị nhằm nâng cao HSCV của người lao động khi làm việc tại nhà trong bối cảnh đại dịch khác xảy ra trong tương lai tại Tp. HCM.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102265
ISSN: 2615-9813
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.