Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10230
Title: Ước lượng mật độ dòng giao thông hỗn hợp sử dụng dữ liệu GPS kết hợp với dữ liệu Camera ứng dụng thuật toán Kalman giản đơn
Authors: Hoàng, Thùy Linh
Nguyễn, Hoàng Tùng
Nguyễn, Thị Thanh Yên
Keywords: Giao thông hỗn hợp
GPS
Thuật toán Kalman
Ước lượng mật độ
Camera
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 1+2 .- Tr.45-49
Abstract: Bài báo giới thiệu nghiên cứu khai thác nguồn dữ liệu GPS và dữ liệu camera quan sát giao thông thông để phân tích trạng thái dòng giao thông hỗn hợp. Đây là nghiên cứu thực nghiệm ước lượng mật độ dòng giao thông hỗn hợp sử dụng thuật toán Kalman giản đơn (SKF). Kết quả cho thấy thuật toán SKF tương đối nhanh, đơn giản và hiệu quả với sai số trung bình khoảng 16%. Một trong các nguyên nhân đóng góp cho sai số này là do hạn chế về dữ liệu thu thập và điều này có thể được khắc phục khi số lượng dữ liệu GPS trong dòng xe tăng lên. Đóng góp của nghiên cứu này là phương pháp lượng hóa các trạng thái dòng giao thông hỗn hợp ở các đô thị Việt Nam nhằm phục vụ công tác đánh giá hiệu quả khai thác và quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10230
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.