Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10251
Nhan đề: Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV sản xuất thương mại CPM
Tác giả: Hà, Mỹ Trang
Lê, Thị Yến
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Từ đó đề xuất phương pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên Sản xuất Thương mại CPM.
Mô tả: 92 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10251
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.