Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10265
Title: Quan điểm của ĐCSVN về xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao trong giai đoạn hiện nay (khảo sát tại TPCT)
Authors: Phan, Thị Phương Anh
Lê, Thị Thùy Dung
Keywords: Giáo dục công dân
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nội dung của luận văn là nghiên cứu quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao khảo sát thực tiễn tại thành phố Cần Thơ. Từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động. Nội dung của luận văn được trình bày cụ thể như sau: Một là, phân tích, làm rõ quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao. Hai là, tìm hiểu thực trạng về xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao tại thành phố Cần Thơ. Ba là, đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả nền nông sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao.
Description: 78 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10265
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.