Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1027
Title: Bảo hộ đầu tư trong Luật Đầu tư 2014 và Hiệp định Đầu tư toàn diện Asean (ACIA)
Authors: Nguyễn, Tú
Keywords: Luật Đầu tư
Hiệp định đầu tư toàn diện
Bảo hộ đầu tư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 6 .- Tr.23-28
Abstract: Qua nghiên cứu Luật Đầu tư năm 2014 còn có một số vấn đề chưa phù hợp với các nguyên tắc chung và cam kết trong ACIA về bảo hộ đầu tư. Do đó, trong bài viết nêu những khía cạnh về bảo hộ đầu tư như: bảo đảm quyền sở hữu tài sản, bồi thường thiệt hại trong trường hợp có xung đột, chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, giải quyết tranh chấp trong bảo hộ đầu tư và đưa ra một số đề xuất kiến nghị.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1027
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.66 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.