Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10288
Title: Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tỉnh Sóc Trăng dưới ánh sáng TTHCM trong giai đoạn hiện nay
Authors: Phạm, Văn Búa
Nguyễn, Khánh Nguyên
Keywords: Giáo dục công dân
Issue Date: 2019
Abstract: Công tác giáo dục lý luận chính trị là một công tác rất quan trọng của Đảng và có một vị trí quan trọng trong việc xây dựng một đội ngũ cán bộ có trình độ lý luận, nhận thức để trực tiếp giảng dạy lý luận chính trị, góp phần hình thành một đội ngũ cán bộ có đủ đức và tài để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục chính trị thì ta thấy được tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị ở nước ta. Đối với nước ta, thì công tác ấy góp phần quan trọng vào xây dựng con người xã hội và phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị và tư duy lý luận để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm sắp tới. Giáo dục chính trị là tiền đề để giữ vững ổn định chính trị và ổn định xã hội, đảm bảo cho công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được thực hiện và phát triển sâu rộng trong phạm vi cả nước và mọi lĩnh vực chính trị của Đảng. Thêm vào đó, giáo dục lý luận chính trị là nghiên cứu tổng kết thực tiễn, xây dựng thành hệ thống quan điểm lý luận chính trị, hình thành và phát triển tư tưởng xã hội, phát triển những mâu thuẫn xã hội và đưa ra những dự báo để phát triển cho tương lai. Công tác giáo dục chính trị trong những năm qua đã có những thành tựu vượt bật giúp
Description: 89 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10288
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
966.31 kBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.