Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10306
Title: Ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đến hiệu quả tài chính vụ lúa Đông Xuân của nông hộ ở huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang
Authors: Phan, Đình Khôi
Nguyễn, Thùy Dung
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của việc ứng dụng tiến bộ kĩ thuật đến hiệu quả tài chính vụ lúa Đông Xuân của các nông hộ tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.
Description: 87 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10306
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.147.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.