Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10306
Nhan đề: Ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đến hiệu quả tài chính vụ lúa Đông Xuân của nông hộ ở huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang
Tác giả: Phan, Đình Khôi
Nguyễn, Thùy Dung
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích ảnh hưởng của việc ứng dụng tiến bộ kĩ thuật đến hiệu quả tài chính vụ lúa Đông Xuân của các nông hộ tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.
Mô tả: 87 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10306
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.59.38


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.