Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10313
Title: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Tín Việt - AICA
Authors: Trần, Quốc Dũng
Phan, Thị Bé Nhi
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố định và chi phí khấu hao tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kiểm toán và Tư vấn Tín Việt - AICA áp dụng thực tế tại công ty khách hàng. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao của công ty trong thời gian tới.
Description: 90 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10313
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.