Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10365
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH Inox Phát Thành
Authors: Vũ, Xuân Nam
Nguyễn, Thị Thão Duy
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán, phân tích và đánh giá thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH Inox Phát Thành. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu cho Công ty những năm tiếp theo
Description: 133 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10365
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.65.228


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.