Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10365
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH Inox Phát Thành
Tác giả: Vũ, Xuân Nam
Nguyễn, Thị Thão Duy
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán, phân tích và đánh giá thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH Inox Phát Thành. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu cho Công ty những năm tiếp theo
Mô tả: 133 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10365
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.