Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10381
Title: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán E-JUNG
Authors: Lê, Tín
Đào, Thị Vân Anh
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu KH tại công ty TNHH Kiểm toán E-Jung đang áp dụng thực tế. Từ đó, đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu KH tại đơn vị.
Description: 149 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10381
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.69 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.