Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10412
Nhan đề: Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ NOW của khách hàng tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Khưu, Ngọc Huyền
Phan, Thị Quỳnh Mi
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ Now của khách hàng tại thành phố Cần Thơ. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, duy trì và tiếp tục phát triển dịch vụ Now tại Cần Thơ.
Mô tả: 77 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10412
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.