Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10433
Title: Ảnh hưởng của việc tham gia phi nông nghiệp đối với thu nhập của nông hộ ở Thành phố Cần Thơ
Authors: Phạm, Lê Thông
Lê, Yến Ngọc
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của việc tham gia phi nông nghiệp đối với thu nhập của các nông hộ ở thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất các biện pháp làm nâng cao thu nhập cải thiện đời sống của các nông hộ.
Description: 47 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10433
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
984.77 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.151.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.