Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10433
Nhan đề: Ảnh hưởng của việc tham gia phi nông nghiệp đối với thu nhập của nông hộ ở Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Phạm, Lê Thông
Lê, Yến Ngọc
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích ảnh hưởng của việc tham gia phi nông nghiệp đối với thu nhập của các nông hộ ở thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất các biện pháp làm nâng cao thu nhập cải thiện đời sống của các nông hộ.
Mô tả: 47 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10433
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
984.77 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.151.5


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.