Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1044
Title: Các giải giải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của các kỹ sư làm việc tại Ban QLDA Sở Y tế TP.HCM
Authors: Lưu, Trường Văn
Châu, Đoàn Quang Vinh
Keywords: Sự hài lòng trong công việc
Ban quản lý dự án
Kỹ sư xây dựng
P-l matrix
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.16-21
Abstract: Bài báo này trình bày các kết quả của một nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của kỹ sư xây dựng làm việc tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế TP. HCM. Khảo sát bằng bảng câu hỏi đã được áp dụng. Các dữ liệu được phân tích bằng các kiểm định thống kê. 17 giải pháp đã được xếp hạng theo tính khả thi và tính hiệu quả. Các kết quả của nghiên cứu này có thể được dùng như là một nền tảng để giúp các bên liên quan đưa ra các kế hoạch hành động cụ thể nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của kỹ sư xây dựng làm việc tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế TP. HCM.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1044
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.