Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10470
Title: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm "Đạo đức cách mạng" đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Giá trị lý luận
Tác phẩm
Xây dựng Đảng hiện nay
Nâng cao
Đạo đức cách mạng
Cán bộ đảng viên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 145 .- Tr.3-8
Abstract: Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân ta là chiến lược lâu dài của Đảng ta, là yếu tố làm nên thắng lợi bền vững cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những chỉ dẫn quý báu về việc xây dựng nhân cách, phẩm chất và giá trị cao quý của người làm cách mạng, cũng là thông điệp về xây dựng một đảng cầm quyền liêm chính, trong sạch, vững mạnh, trí tuệ và bản lĩnh ngang tầm nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10470
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.