Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10502
Title: Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ biofloc kết hợp cá nâu (Scatophagus argus) với mật độ khác nhau
Authors: Lê, Quốc Việt
Lê, Thùy My
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định mật độ cá nâu thích hợp trong mô hình nuôi ghép với tôm thẻ chân trắng theo công nghệ biofloc (C:N = 15:1). Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức mật độ cá nâu khác nhau ( 0; 15; 30 và 45 con/m³) và mỗi nghiệm thức được lặp lại 5 lần. Tôm thẻ chân trắng được nuôi ghép ở mật độ 150 con/m³. Bể thí nghiệm có thể tích 0,5 m³/bể (chứa 0,35 m³ nước), nước có độ mặn 15 ‰ và độ kiềm bố trí là 124,6 mg CaCO3/L. Kích thước trung bình tôm thẻ chân trắng và cá nâu bố trí lần lượt là 0,42±0,12 g (3,57±0,35 cm) và 3,43±0,89 g (3,91±0,39 cm). Sau 56 ngày nuôi, các yếu tố môi trường nước nằm trong hoảng thích hợp cho sự phát triển của tôm thẻ chân trắng và cá nâu. Tôm thẻ chân trắng kết hợp với cá nâu ở mật độ 15 con/m3 đạt chiều dài trung bình cao (10,41 cm/con), có tốc độ tăng trưởng về chiều dài nhanh. Mặc khác năng suất, FCR, khối lượng, tốc độ tăng trưởng về khối lượng và tỷ lệ sống thu được ở tất cả các mật độ nuôi không có khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05).
Description: 12 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10502
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
463.11 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.