Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10506
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản công nợ tại công ty lương thực Sông Hậu
Authors: Nguyễn, Thanh Nguyệt
Nguyễn, Thị Thủy Tiên
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán, tình hình quản lý vốn bằng tiền và các khoản công nợ. Đồng thời phân tích tình hình thu chi vốn bằng tiền, khả năng thu hồi nợ phải thu và khả năng thanh toán nợ phải trả, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán, tình hình quản lý vốn bằng tiền và các khoản công nợ tại Công ty.
Description: 98 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10506
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.6 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.