Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10506
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản công nợ tại công ty lương thực Sông Hậu
Tác giả: Nguyễn, Thanh Nguyệt
Nguyễn, Thị Thủy Tiên
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá công tác kế toán, tình hình quản lý vốn bằng tiền và các khoản công nợ. Đồng thời phân tích tình hình thu chi vốn bằng tiền, khả năng thu hồi nợ phải thu và khả năng thanh toán nợ phải trả, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán, tình hình quản lý vốn bằng tiền và các khoản công nợ tại Công ty.
Mô tả: 98 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10506
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.