Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10512
Title: Ảnh hưởng của tỷ lệ C/N khác lên tăng trưởng và tỷ lệ sống trong ương giống tôm thẻ chân trắng bằng công nghệ biofloc
Authors: Châu, Tài Tảo
Nguyễn, Quốc Thắng
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ C/N thích hợp cho sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng giống áp dụng công nghệ biofloc. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức tỉ lệ C/N: (i) 10; (ii) 15; (iii) 20 và (iv) 25. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần và được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. Tôm được ương theo công nghệ biofloc với tỷ lệ C/N khác nhau và sử dụng rỉ đường để bổ sung nguồn carbohydrate. Bể ương có thể tích 1.000L ương với mật độ 2.000 con/m3. Tôm nuôi có khối lượng ban đầu 0,005g. Sau 30 ngày ương, tốc độ tăng trưởng của tôm về khối lượng ở các nghiệm thức sai khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0,05), kết quả nghiên cứu cho thấy chiều dài và khối lượng ở nghiệm thức C/N=10 tôm có chiều dài trung bình 2,86±0,34, khối lượng trung bình 0,28±0,07 có sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) và tỷ lệ sống đạt 96,51±1,56 khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Vì vậy ương giống tôm thể chân trắng với tỉ lệ C/N=10 theo công nghệ biofloc là tốt nhất.
Description: 13 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10512
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
329.58 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.