Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10516
Title: Ảnh hưởng của hàm lượng lipid trong thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của các nâu (Scatophagus argus) ở giai đoạn giống
Authors: Lê, Quốc Việt
Nguyễn, Du
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của hàm lượng lipid trong thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu ở giai đoạn giống từ đó tìm ra hàm lượng lipid thích hợp để nâng cao tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu giống góp phần xây dựng công thức thức ăn ương cá nâu giống. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 3 nghiệm thức: nghiệm thức có 6% lipid, 9% lipid, 12 % lipid và được lặp lại 4 lần. Cá nâu có khối lượng trung bình ban đầu là 1,28-1,40g/con và chiều dài 2,77-2,78cm/con được ương ở độ mặn 15‰, được cho ăn 4 lần/ngày. Kết quả nghiên cứu đã được ghi nhận, sau 56 ngày thí nghiệm, các yếu tố môi trường nước đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của cá nâu. Trong đó, cá nâu ương khi cho ăn thức ăn với hàm lương 9% lipid đạt chiều dài và khối lượng tốt nhất, tăng trưởng tuyệt đối (0,115g/ngày) và tăng trưởng tương đối (3,182%/ngày) là cao nhất và có khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Tỷ lệ sống ở các nghiệm thức là 100%, hệ số thức ăn ở nghiệm thức 9% lipid đạt thấp nhất 2,35 và sinh khối thu được là cao nhất 1,94 (kg/m3), khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Như vậy, có thể ương cá nâu đạt tốt nhất ở thức ăn có hàm lượng lipid là 9%.
Description: 13 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10516
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
461.42 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.