Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10525
Title: Nghiên cứu ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ biofloc ở các mật độ khác nhau
Authors: Châu, Tài Tảo
Nguyễn, Long Giang
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm tìm ra mật độ ương ấu trùng thích hợp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng ương theo công nghệ biofloc. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (i) mật độ ương 150 con/L, (ii) mật độ ương 200 con/L, (iii) mật độ ương 250 con/L; (iv) mật độ ương 300 con/L, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, bể ương có thể tích 500 lít, độ mặn 30‰. Kết quả nghiên cứu cho thấy chiều dài Postlarvae 12 ở nghiệm thức có mật độ ương 150 con/L (11,59 ± 0,16 mm) và nghiệm thức có mật độ ương 200 con/L (11,49 ± 0,38 mm) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với hai nghiệm thức còn lại. Ở Postlarvae 12 tỷ lệ sống ở nghiệm thức có mật độ ương 150 con/L (58,7 ± 7,9%) và nghiệm thức có mật độ ương 200 con/L (55,0 ± 3,0%) lần lượt có năng suất (88 ± 12 con/lít) và (110 ± 6 con/lít) cao nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Vậy mật độ ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng 150 - 200 con/L theo công nghệ biofloc là tốt nhất.
Description: 11 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10525
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
535.29 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.