Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10532
Title: Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm bột trứng (IGY) lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain)
Authors: Trần, Ngọc Hải
Nguyễn, Chí Thẳng
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định số lần thay thế chế phẩm bột trứng (IGY) thích hợp để nâng cao tỉ lệ sống trong ương ấu trùng cua biển. Nghiên cứu được thực hiện với các nghiệm thức thay thế IGY khác nhau: 0 lần IGY/ngày; 1 lần IGY/ngày; 2 lần IGY/ngày; 3 lần IGY/ngày và mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Bể thí nghiệm có thể tích 0,5 m3, mật độ ấu trùng 300 con/L và nước có độ mặn 30‰. Sau 10 ngày, ấu trùng ở các nghiệm thức đều chuyển sang zoae 4 hoàn toàn thì tiến hành chuyển sang bể 2 m3(1,5 m3 nước). Tỷ lệ sống ở các nghiệm thức giai đoạn từ zoea 1 – zoea 4 đạt từ 52,02 – 59,97%, nhưng khác biệt không ý nghĩa thống kê (p>0,05). Sau 21 ngày ương, tỷ lệ sống của cua 1 ở các nghiệm thức dao động từ 1,18 – 3,40%. Trong đó tỉ lệ sống của cua 1 cao nhất ở nghiệm thức đối chứng (0 lần IGY/ngày; 3,40±0,63%), khác biệt không có ý nghĩa so với nghiệp thức 1 lần IGY/ngày và 3 lần IGY/ngày (p>0,05), nhưng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05)so với nghiệm thức thay thế 2 lần IGY/ngày (1,81±0,47%). Kết quả nghiên cứu cho thấy việc ương ấu trùng cua biển ở nghiệm thức đối chứng (0 lần IGY/ngày) là thích hợp nhất.
Description: 11 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10532
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
327.16 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.