Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10538
Nhan đề: Ảnh hưởng của lipid lên sự phát triển tuyến sinh dục của cầu gai đen (Dianema setosum Leske, 1778).
Tác giả: Hứa, Thái Nhân
Nguyễn, Thị Sáu Hua
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định hàm lượng lipid phù hợp cho sự phát triển tuyến sinh dục của cầu gai đen Diadema setosum. Nghiên cứu được thực hiện gồm 4 nghiệm thức (NT): NT 1 là nghiệm thức đối chứng với mức 3% lipid (NT3%), nghiệm thức 2 (NT5%), 3 (NT7%) và 4 (NT9%) tương ứng với các mức lipid là 5%, 7% và 9%. Mỗi nghiệm thức được bố trí 3 lần lặp lại với 10 con cầu gai/bể, tổng cộng 30 con/nghiệm thức. Cầu gai được cho ăn thức ăn viên 1 lần/ngày lúc 18h với khẩu phần 1,5-2,0% khối lượng thân. Thời gian thí nghiệm là 3 tháng. Kết quả cho thấy sự tăng trưởng về khối lượng và hệ số thành thục GSI khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức lipid khác nhau. Tuy nhiên, sự phát triển các giai đoạn thành thục tuyến sinh dục khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) sau 90 ngày nuôi, trong đó cao nhất là ở nghiệm thức NT7%. Kết quả này cho thấy thức ăn chế biến có hàm lượng lipid 7% có được sử dụng để nuôi vỗ thành thục cầu gai đen.
Mô tả: 11 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10538
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.