Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1054
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của công nhân làm việc tại các công trường ở Quận 2 - TP.HCM
Authors: Lưu, Trường Văn
Nguyễn, Minh Luân
Keywords: Sự hài lòng trong công việc
Công trường xây dựng
Công nhân xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.33-38,72
Abstract: Bài báo này trình bày các kết quả của một nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của công nhân xây dựng làm việc tại các công trường ở Quận 2 - TP.HCM. Các kết quả của nghiên cứu này có thể được dùng như là một nền tảng để giúp các bên liên quan đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của công nhân xây dựng làm việc tại các công trường.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1054
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.